• Artiste Odexpo 1
     N'DISS.B.LAMOTE

TOUTES LES OEUVRES EN VENTE DE L'ARTISTE

MBA N°05

2009
50 x 65 cm
750 €

AUTO N°13

2008
44 x 61 cm
600 €

SOL N° 28

2011
91 x 121 cm
1650 €

FIS N°01

2008
85 x 111 cm
1650 €

SOL N° 24

2011
52 x 72 cm
750 €

FOS N°01

2009
120 x 90 cm
1650 €

MOUNAQUE N°06

2007
69 x 89 cm
1200 €

CBSM N°03

2007
107 x 82 cm
1500 €

SOL N°05

2007
82 x 107 cm
1500 €